Payitaht Abdülhamid 154. Bölüm (Final)

 • katma 20 gün önce

  Payitaht Abdülhamid

  Payitaht “Abdülhamid” Final Özet:

  Sultan Abdülhamid, paşalık makamından azlettiği Tahsin Paşa’ya hususi bir vazife verir. Paris’te ikamet eden Mahmut Paşa kaldığı otel odasında vefat eder.
  Sultan Abdülhamid ise ömrünün son vakitlerini Beylerbeyi Sarayı’nda sürgün hayatı yaşayarak geçirir. Yanında da onu hiç yalnız bırakmayan Saliha Sultan vardır.
  Payitaht ‘Abdülhamid’ tüm bölümler için tıklayın… bit.ly/PayitahtBölümler
  Payitaht ‘Abdülhamid’ fragmanlar için tıklayın… bit.ly/PayitahtFragmanlar
  Payitaht ‘Abdülhamid’ Resmi Facebook Sayfası (Official Facebook Page): payitahtdizi
  Payitaht ‘Abdülhamid’ Resmi Twitter Sayfası (Official Twitter Page): payitahtesfilm/
  Payitaht ‘Abdülhamid’ Resmi Instagram Sayfası (Official Instagram Page): payitahtdizi
  Payitaht ‘Abdülhamid’ Resmi TRplace Kanalı (Official TRplace Page): bit.ly/PayitahtTRplaceKanali
  ----------------------------------------------------------
  TRT1 Resmi Facebook Sayfası (Official Facebook Page): TRT1/
  TRT1 Resmi Twitter Sayfası (Official Twitter Page): trt1/
  TRT1 Resmi Instagram Sayfası (Official Instagram Page): trt1
  TRT1 Resmi TRplace Kanalı (Official TRplace Page): trplace.info

Mansur ma'nâ-yı harfi
Mansur ma'nâ-yı harfi

BEDİÜZZAMAN'DAN MİLLETVEKİLLERİNE NASİHATLAR Bediüzzaman Hazretleri, Kur'an, İslam ve vatan hesabına, kahramanca verilen İstiklal harbinden sonra, maalesef büyük bir zafer sarhoşluğu içinde rehavete kapılan ve başta namaz olmak üzere şeair-i Islamiyeye karşı lakaytlık gösteren o dönemin milletvekillerine karşı 1923'de, TBMM'de on maddelik bir beyanname basar ve dağıtır. Ayrıca bu beyannameyi bütün milletvekillerine kürsüden de okur. İstanbul'da İngilizlere karşı kahramanca mücadele veren Bediüzzaman Hazretleri, 1922 senesinin Kasım ayında, Ankara hükümetinin şifreli olarak ısrarla çağırmasına binaen Ankara'ya gider. Ankara'da resmi törenle karşılanan Bediüzzaman, yeni kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi için meclis kürsüsünde dua eder. Ankara'da yedi ay kalan Hazret-i Üstad, bu süre zarfında Ankara'nın siyasi havasını yakından okuma fırsatı da bulur. İstiklal Mücadelesinden galibiyetle çıkan kahraman ordumuza kumandanlık eden ve bütün İslam aleminin muhabbet ve teveccühünü kazanan milletvekillerini yakından tanıma imkanı bulur. Kur'an, İslam ve vatan hesabına, kahramanca verilen İstiklal harbinden sonra, maalesef büyük bir zafer sarhoşluğu içinde rehavete kapılan ve başta namaz olmak üzere şeair-i İslamiyeye karşı lakaytlık gösteren o dönemin milletvekillerine karşı 1923'de, TBMM'de on maddelik bir beyanname basar ve dağıtır. Ayrıca bu beyannameyi bütün milletvekillerine kürsüden de okutur. Bu beyannameyi, o günün Türkiye'sinin kendine mahsus şartları içinde değerlendirmek elbette mümkündür. Sadece o zamanki vekillere yönelik, onların özel şartları içinde değerlendirilmesi gereken ve o döneme has nasihatlar olduğu düşünülebilir. Halbuki bu beyannameyi dikkatle inceleyenler görür ki; Bediüzzaman Hazretleri nasihatlerini Kur'an ve iman hakikatlerine bina etmektedir. Halkının kahir ekseriyeti Müslüman olan bir vatanda, bin yıldan beri küfür alemine göğsünü siper etmiş kahraman bir milletin idarecilerine seslenmektedir. İslam uğrunda, Kur'an yolunda, vatan sevdasıyla sadece Çanakkale'de yüz binlerce şehit vererek büyük bedeller ödemiş bahadır bir milleti temsil eden vekillere hitap etmektedir. Kaderin ve tarihin büyük sorumluluklar yüklediği, yeni bir devletin muktedir milletvekillerine kim olduklarını hatırlatmaktadır. Dört yüz sene İslam alemine hilafet merkezi olarak maddi ve manevi riyaset eden bir cihan devletinin, varisi olarak kurulan yeni meclisin, söz ve yetki sahibi mebuslarına tarihi ihtarlarda bulunmaktadır. Bu beyannamedeki nasihatleri, günümüz Türkiye'sindeki milletvekili adaylarının ve idarecilerinin de nazar-ı dikkatlerine arz ediyoruz. Çünkü Hazret-i Üstad bu nasihatleri memleketimizin dini, tarihi, sosyal ve kültürel gerçekleri üzerine bina etmiştir. Gerçekler üzerine bina edilen bu nasihatler zamanı geçmiş, eskimiş birer nasihat değil; kendi zaman ve zeminini aşan ve günümüze de ışık tutan taze ve güncel birer nasihat hükmündedirler. Malumdur ki; bir hüküm gerçekler üzerine bina edilmişse, ne zamanın geçmesi ne de şartların değişmesi o hükmü yürürlükten kaldırır. Bu beyannamedeki nasihatler de, bu türden nasihatlerdir. 'Yeni Türkiye' olmak yolunda, 2023 hedeflerine doğru yol alan memleketimizde her alanda gerçekleşen büyük değişimlerin temel taşlarının sağlam oturması gerekmektedir. Kendi öz değerlerimiz ve gerçeklerimizle yüzleşme sancıları yaşadığımız günümüzde, bu nasihatlerin vekillerimiz ve idarecilerimiz için ufuk açıcı olacağını ümit ediyoruz. ☆☆☆ ●İnsan, Rabbi tarafından ihsan edilen bütün maddi ve manevi nimetlere karşı şükretmekle görevlidir. Nimet, şükrü görürse ziyadeleşir. Şükür olmazsa, nimet elden gider, zayi olur. Şükrün en büyüğü ise Rabbimizin en açık ve en kat'i, farz bir emri olan namazdır. Namaz vazifesi aksamamalıdır ki, onun nuru, feyzi ve bereketi hep üzerimize olsun. ●Halkımızın büyük bir çoğunluğu Müslümandır. Müslümanlar, idarecilerini İslamiyet hesabına severler, İslam adına teveccüh gösterirler. Milletin bu sevgi ve teveccühünün devam etmesi, idarecilerin şeair-i İslamiyeyi ihya etmelerine bağlıdır. Milletvekili olmak demek, aynı zamanda bu memlekette yaşayan velilere, alimlere, şehitlere, salih kullara ve gazilere de idarecilik yapmak demektir. Öyleyse, Kur'an'ın kat'i emirlerine itaat etmekle, öteki alemde de bu nurani kafileye yoldaş olmaya çalışmak, yüksek himmet sahibi insanların bir vasfıdır. Yoksa bu dünyada onlara idareci iken, orada, onların birinden bile manevi yardım almaya mecbur olmak ihtimali vardır. ●Bu fani ve süfli dünya, şan ve şerefiyle, öyle rağbet edilecek bir meta değildir ki, sizin gibi yüksek himmet sahibi insanları doyursun, tatmin etsin ve asli maksat olsun. Bu hakikatı Bediüzzaman Hazretleri şu veciz cümlesiyle ifade etmektedir: "Devlete intisap (bağlanma), hizmet içindir. Maaş kapmak için değildir." ● Bizim insanımız, kendisi namazsız ve günahkar da olsa, yine de başındaki idarecisini mütedeyyin görmek ister. Özellikle de Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımız, idarecisini mütedeyyin görürse tam itimat edip destek olur. Fakat idarecisini namazsız ve günahkar görürse, o idareci, oranın halkının nazarında ithamdan kurtulamaz. ● Peygamberlerin çoğunun doğudan çıkması ve felsefecilerin çoğunun da batıdan çıkması, kader-i İlahi'nin bir işaretidir ki; doğuyu ayağa kaldıracak olan ancak din ve kalptir. Akıl ve felsefe değildir. Memleketimiz Avrupa'ya nispetle doğudur. Memleketimizin kalkınması için tatbike çalışılacak projeler ve takip edilecek siyasetler, bu Müslüman halkın fıtratına uygun olmalıdır. Aksi takdirde bütün çalışmalar zayi olur gider veya yüzeysel kalır. ● Memleketimizin ve İslam'ın düşmanı olan bir kısım küresel güç odakları, idarecilerimizin dindeki ihmalkarlığından çok istifade ederler. İslam ve milletin selameti adına, dinde ihmalkarlıkta bulunmamak gerekir. Dinde ihmalkarlık ve gevşeme gösteren milletvekilleri ve idareciler, zamanla Müslüman milletten nefret görmeye ve dışlanmaya başlar. ● Harici düşmanlarımız olan küfür alemi, bütün vasıtalarıyla, medeniyetiyle, felsefesiyle, fenleriyle, misyonerleriyle İslam Dünyası'na hücum edip, maddeten uzun zamandan beri galip geldiği halde, dinen galip gelemediler. İslam Dünyası'nın bünyesindeki sapkın fırkalar ve mezhepler de, tarih boyunca yaptıkları bütün ihanet ve saldırılara rağmen, İslam'ın hakkaniyet ve istikametini bozamadılar. Bu iki durum ispat eder ki; Batı Medeniyetinden süzülüp çıkan, kökü dışarıda, uzantıları içimizde, milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen ve dine lakayt olan bir hareket veya ideoloji, Müslüman milletin sinesinde yer tutamaz. Demek ki İslam coğrafyasında köklü, esaslı ve inkilapvari işler görebilmek, ancak İslam'ın düsturlarına itaat etmekle olabilir, başka olamaz. Olmuşsa da, çabuk ölüp sönmüş. ● Dinin zayıflamasına sebep olan sefih Batı Medeniyetinin batmaya yüz tuttuğu bir zamanda ve müjdelenen Kur'an Medeniyetinin zuhur etmeye başladığı bir zamanda (günümüzde) lakaytlıkla, gevşeklikle ve ihmalkarlıkla müspet bir iş görülmez. Yani güncel tabirle, 'zamanın ruhunu iyi okumak' gerekir. ● Milletin vekillerini seçecek ve onlara yetkiyi verecek olan, çoğunluğu oluşturan ve sağlam Müslüman olan avam halktır. Dolayısıyla gücünü milletten alan millet vekillerimizin, Kur'an'ın emirlerine uyarak, onlara maddi manevi uyum içinde olması, İslam ve millet adına zorunludur. Aksi taktirde, gücünü milletten alıp, sonra da bu gücü İslam'dan uzak, bedbaht, milliyetsiz, Avrupa hayranı ve batı taklitçiletine vermek, onlara yaranmaya çalışmak, onları kendi milletine tercih etmek, İslam'a ve millete büyük bir ihanet ve zarar hükmüne geçer. Eğer böyle bir ihanet olursa başta Müslüman milletimiz ve tüm İslam dünyası, nazarını başka tarafa çevirecek ve başkasından yardım isteyecektir. Çünkü bütün İslam milletleri, İslam ve Kur'an adına tarihten gelen bir sorumlulukla yüce meclisimize ümit bağlamışlardır. ● Bediüzzaman Hazretleri namazın, İslam'da, Allah'a imandan sonra geldiğini ve namaz kılmayan bir kişinin, kainatın sultanı olan Rabbine ihanet etmiş olacağını ifade eder. ● Beş vakit namazını kılan bir müminin çok büyük bir ihtimalle cennet ehli olacağı tevatür, icma ve sayısız ihbarlarla ve delillerle sabittir. Yüce meclisin hareketleri, halk tarafından taklit edilir. Meclisin kusurları, millet tarafından ya taklit veya tenkit görecektir. Bu ikisi de zararlıdır. Namazın farz olduğu ve kılanların da çok büyük bir ihtimalle cennet ehli olacağına dair bu kadar delillere kulak asmayarak, Kur'an'ın kat'i namaz emrine uymayıp, nefsinin safsatalarını dinleyen, şeytanın vesveselerini ölçü yapan insanlarla, hakiki ve ciddi bir iş görülemez. ● Düşmanınız olan dalalet ehli küresel güçler, İslam'ın şeairini bilerek tahrip etmektedirler. Öyle ise idarecilerimiz zaruri bir vazifesi de şeairi ihya ve muhafaza etmektir. Yoksa şuursuz olarak şuurlu düşmana yardım etmek ihtimali vardır. Şeairde gevşeklik ve ihmal göstermek, milletteki zafiyeti gösterir. Milletteki zafiyet ise düşmanı durdurmaz, tam aksine cesaretini artırır. Kaynaklar : Şeair-i İslamiye : İslam alametleri olan şeylerdir. Başta cemaatla namaz olmak üzere, zekat ezan, Kur'an harfleri, selamlaşmak, Besmele çekmek, tesettür gibi göründüğünde İslamiyet'i hatırlatan alametlerdir.

5 dakika önce
Nur Fani
Nur Fani

Asla unutmayacağız, biz hep buralardayız

Saatler önce
Canan Sahin Kandemir
Canan Sahin Kandemir

Abdulhamid han yaprak olarak dokuldu, Tayyip Erdogan cicegi olarak acti.

Saatler önce
Behishte Zahra
Behishte Zahra

Azerbaycandan izledim .1ci bölümden izledim.Ne zaman nasib olur istanubla gelsem Ulu Hakani Ziyret edecem insallah .Filim bitdi darixacam bu filim üçün.

2 saatler önce
Khaerudin Makstar
Khaerudin Makstar

Indonesia love turki

2 saatler önce
Hasan Erina
Hasan Erina

I didnt like the last episode, its still not clear how he was dethroned, how they took his son away, those details..... otherwise , I really miss the series already . ...4 years is a long time...

4 saatler önce
KAR - PUZ - LU - YOĞUR - TUBER
KAR - PUZ - LU - YOĞUR - TUBER

2 hafta olması na rağmen hala burda olan varmı isterse 5 yıl geçsin ben burda olup Ne izlerdik dicem çünkü ilk dizim…

4 saatler önce
یونس امره
یونس امره

Elhamdülillah kardeşim

Saatler önce
Bey Ist
Bey Ist

47:48 deki sahneyi şimdiki siyasiler izleseler keşke .

5 saatler önce
Abugafar El-Antar
Abugafar El-Antar

Sultan Abdülhamid-Hani anlmak, herseyi anlamaktir

6 saatler önce
Shoiab khan
Shoiab khan

💕💕💕💕💖💖💖💖💕💕💗💘💝💞💟💓💜💛💚💖

6 saatler önce
osman yasin yurdabak
osman yasin yurdabak

Son bölümde olsa gazi Osman paşayı görmek çok güzeldi. Çok güzel bir bölüm ve final olmuş

7 saatler önce
emre gürbüz
emre gürbüz

Nasıl hall edildiği açıkça anlatılmamış, gerçekler yine gizlenmiş.

8 saatler önce
Ahmet ÖZYÜREK
Ahmet ÖZYÜREK

her şey güzeldi de 154 bölüm çekip tahta çıkışını , rus savaşını , meclisin kapatılmasını , yıldız baskınının bastırılmasını , meclisin yeniden açılmasını , mebusları , 31 mart olaylarını abdülhamitin indirilme sahnesini göstermediniz . bu dizi hep yarım yamalak kalacak . en önemli yerleri hep atladınız güzel bir final ama yarım yamalak bir dizi. sadece finali izlesem de olurmuş dedim... (ayrıca Abdülahmit Han adını kullanarak birilerinin propagandasını iyi yaptınız ...)

8 saatler önce
Trcn Hnm
Trcn Hnm

En basindan beri izledim...bitecek denilince uzuntuden 145den sonrasina bakamamistim...bugun bitiyor...diziye emek veren herkesten Allah razı olsun...dizide anlatilan devlet hayrina adim atan her kulu Rabbim cennetiyle mujdelesin...kim bilir isimsiz kac kabir var ..bu devlet duruyosa yüzyıllardır...şehitlerin yüzü suyu hürmetine ve var olacaksa türkiye cumhuriyeti yine atalarinin emekleri hürmetine...Allahtan başka galip olan yoktur..bütün islam cografyalari da zulümden kurtulur insaallah..Allah zalimi kahretsin

10 saatler önce
vahap karatün
vahap karatün

Sizlerin sayesinde ecdadımızdan güç kuvvet alıyoruz Allah rahmet eylesin

11 saatler önce
ibrahim güneş
ibrahim güneş

Ey cumhuriyeti kuranlar, ey onu yüceltip koruyacak olanlar, bakin iyice bakin İngilizlerin İslamiyet'i ve İslamiyet Sancağını ortadan kaldırmak için Ulu Hakan'ı ve bütün varlığını bize unutturmaya çalıştınız ama yetmez gücünüz buna. Bize yillarca yalan yanlış tahir gösterip türk olmayan birine ata dedirtip onu ilahlastirip Allah korkusu ve peygamber sünneti olmayan bir nesil yetiştirdiniz. Gizlilik koruma kanunu kalktığı zaman o, hz. peygamber den üstün tuttuğunuz kişinin kim olduğunu, bir gecede alfabe diye koca bir toplumu cahil edip, kılık kıyafet diye edep haya kavramını yok edip, soy adi kanunu ile kişileri atalarından ayıran, bizi sünnet ehlinden ve İslam sancağından ayıranlarin kim olduğunu görecek ve öğreneceksiniz... Allah'ın gazabı, bu hilafetin karşısında durup yıkılması için en küçük çaba edenin üzerinde olsun inşallah. Sultanım Ulu Hakan'ım izindeyiz.

11 saatler önce
ERDEM KAYA
ERDEM KAYA

https://youtu.be/F2tAS81mcqU

14 saatler önce
ERDEM KAYA
ERDEM KAYA

https://youtu.be/F2tAS81mcqU

14 saatler önce
TURAN TV
TURAN TV

İyiki ölmüş Abdülhamit Kızıl Sultan günaha girdik şimdide günah keçisi olduk

16 saatler önce
Salwa Nur syaiba
Salwa Nur syaiba

bana yardım et

17 saatler önce
TURAN TV
TURAN TV

Nasıl yardım edebilirim acaba

16 saatler önce
TURAN TV
TURAN TV

Bide dizinin sonunda rahmetle anıyoruz demişler Atatürk düşmanı köpek ak particiler

20 saatler önce
KANIMIZ OSMANLI
KANIMIZ OSMANLI

Yok ateşle nefretle anmıycaktıkki

18 saatler önce
salih Karakaya
salih Karakaya

İnşallah inşallah hilafet şeriat yeniden aleme kuffara nizam vermek için filizlenecek ebediyete dek devam edecektir kızıl elma şuuruyla olmayı ve cocuklarımızıda bu şuurla buyutelım ey osmanli torunları

22 saatler önce
KANIMIZ OSMANLI
KANIMIZ OSMANLI

@TURAN TV her şey senin etrafında dönmüyor efendi

18 saatler önce
TURAN TV
TURAN TV

Biz Mete torunlarıyız hem gerekirse ben bu ülkeye şeriyat getirttirmem izin vermem bu ülkeye şeriyat gelmesine

20 saatler önce
Arapça Prodüksiyon
Arapça Prodüksiyon

O nasıl final sahnesidir beee bu diziye bu son sahne yakışırdı zaten zincirler kırıldı elhamdulilleh.

23 saatler önce
Aydin Aygun
Aydin Aygun

Final bölümünde Abdülhamid Han'in Selanikte okudugu mektubu kimin yazdigi belli oluyor mu ? galiba kaçirdim :( (varsa hangi dakikada)

23 saatler önce
Emre Saruhan
Emre Saruhan

153 bolum kaplumbaga hiziyla ilerlerken 154. Bolum F16 hızıyla geçti bitti. Boyle bir diziye boyle bir final olmamaliydi. Yangindan mal kacırır gibi bir final oldu. Bu diziye bu final hiç yakışmadı...

Gün önce
Deli Fişek
Deli Fişek

Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız kıyamete kadar da unutmayacağız Gerçek sultan Abdülhamid Han HÜNKARIMIZ.

Gün önce
KANIMIZ OSMANLI
KANIMIZ OSMANLI

@TURAN TV tarihdekide GÖK SULTAN

18 saatler önce
TURAN TV
TURAN TV

Sizin gibi tarihi bilmeyen muhafazakar tipler bu padişaha iyi diyonuz git bi bak hiç bir gerçek sultan olmadı olmayacak sen şimdi Fatih sultan Mehmet falan dersin ama oda çocuklarını boğdurdu ve git bi tarihe bak ve Kızıl Sultanı gör🤘

21 saatler önce
Salwa Nur syaiba
Salwa Nur syaiba

lütfen min, Endonezya dili var

Gün önce
Nesrin Mustafa
Nesrin Mustafa

Bende cok seve seve izledim malesev reytik azdi cunki unutmuslar sultanimizi o uzden durustluk kalmadi daha kotuye gidio nur icinde yatsin mekyani cenet olsun insalah 😭😭😭😭⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘⚘guler ona bizim babamiza osmanli

Gün önce
TURAN TV
TURAN TV

@KANIMIZ OSMANLI evt çünkü şuan Atatürk’ün bize bıraktığı Türkiye Cumhuriyeti Devletindeyiz

9 saatler önce
KANIMIZ OSMANLI
KANIMIZ OSMANLI

@TURAN TV Biz tarihi biliyoruz nasıl yani bu ülkenin 600 yılı Osmanlı onu silelimmi 1923 tenmi başlayalım

18 saatler önce
TURAN TV
TURAN TV

@Fəqan Ziyəddinov Osmanlı’yı sevmiyorum yorumları gördükçe içim acıyor Abdülhamit’i dizi sayesinde seviyoruz gidin bi tarih öğrenin o zaman belki adam çıkar bu ülkeden

20 saatler önce
Nesrin Mustafa
Nesrin Mustafa

@Fəqan Ziyəddinov yaniş anadin cok guzel dizi olmus bile ben cok sevdim

21 saatler önce
KANIMIZ OSMANLI
KANIMIZ OSMANLI

çok iyidi çokkk

Gün önce
Nesrin Mustafa
Nesrin Mustafa

Tarihte hem iyi sultanmiş abdulhamid

Gün önce
TURAN TV
TURAN TV

@Nesrin Mustafa tarih öğren görürsün

20 saatler önce
Nesrin Mustafa
Nesrin Mustafa

@TURAN TV nie

21 saatler önce
KANIMIZ OSMANLI
KANIMIZ OSMANLI

O ULU HAKAN GÖK SULTANDI

Gün önce
Fəqan Ziyəddinov
Fəqan Ziyəddinov

Fevkalade iyidi mükemmeldi çokkk güzeldi Allah ondan razı olsun

Gün önce
TURAN TV
TURAN TV

Değildi

Gün önce
Nesrin Mustafa
Nesrin Mustafa

Okadar merhametli miş keşke tum yeni gelener onun gibi olsaydi cok temiz ürekli ulkesi icin cabalamiş ama hayiner durmamiş cok sevdim abduhamid i Allah ondan razi olsun nur icinde yatsin mekyani cenet olsun

Gün önce
TURAN TV
TURAN TV

@Fəqan Ziyəddinov sana tek birşey git bi tarih öğren

20 saatler önce
Fəqan Ziyəddinov
Fəqan Ziyəddinov

inanmayın buna hepsi doğru olmaya bilir ama o çok güzel padişahtı

Gün önce
TURAN TV
TURAN TV

Hem kardeşim bunların %75 yalan

Gün önce
TURAN TV
TURAN TV

Bu dizi sanki tüm gerçekleri gösteriyolar kafanıza sıçam dizilerdeki her şeye inanıyorsunuz yani Atatürk’ün yaptığı yenilikler ülkeyi batırdı dese inanacaksınız aslında ülkeyi Batıran Abdülhamit ve yancıları

Gün önce
TURAN TV
TURAN TV

Abdülhamit’i burda iyi göstermişler

Gün önce
Fəqan Ziyəddinov
Fəqan Ziyəddinov

tam iyi göstermişler Allah ondan razı olsun

Gün önce
samet cakmak
samet cakmak

Tarihler adini andiginda sana hak verecek ey koca sultan... Benim iki Gözüm🤲❤️ Neredesin heybetine kurban oldugum asaletine aklina fikirlerine ihtiyacimiz var Nur icinde yat cennetde rabbim kavustursun bizi amin amin insallah❤️🤲

Gün önce
TURAN TV
TURAN TV

@KANIMIZ OSMANLI her ota boka yorum yazarmısın

16 saatler önce
KANIMIZ OSMANLI
KANIMIZ OSMANLI

@TURAN TVOsmanlı İslam Ülkesiydi yani onunda tarihi

18 saatler önce
KANIMIZ OSMANLI
KANIMIZ OSMANLI

@TURAN TV bizim fikirlerimizlede ne kadar çok olduğunu bilmiyorsun

18 saatler önce
TURAN TV
TURAN TV

@Fəqan Ziyəddinov senin adından belli Azerbaycanlısın git kendi ülkenle ilgilen benimde fikirlerime karışma çünkü benim fikrimde en az 10.000.000 insan var

20 saatler önce
Fəqan Ziyəddinov
Fəqan Ziyəddinov

@SÜLEYMAN SARP UZUN haklı değil o padişah sizin için günde 18 saat çalışdı size yazıklar olsunn

Gün önce
Ümit talha
Ümit talha

Merak etme seni unutmayacağız 2 Abdülhamid torunları seni unutmaz

Gün önce
Bon chanz
Bon chanz

Bu Dizi yapan, emegi gecen herkezden Allah Razi olsun. Bu insanla, bizlere ve gelecek olan nesile cok güzel birseyler verdiniz. Bu diziyle abdullahmid han sevdalisi yapdiniz. Ve en güzel olan: dinimizi bize hatirlatiniz, neslimizi hatirlatiniz. Allah sizlerden Razi olsun. Sultanim simdi huzur icinde yata bilirsin. Biz seni simdi anladik. Bütün gelmis gecmislerin ruhu sad olsun. La Galibe Illallah 🕋

Gün önce
mohdzulhakeim hakeim
mohdzulhakeim hakeim

The great .. Sultan❤️.. Dear brother..do not fall into the trap twice..🇲🇾❤️🇹🇷

Gün önce
ses mütehassısı
ses mütehassısı

Sanatı severmiş, tiyatro, müzik, kitap.. tıpkı şu an ki torunları gibi maşallah..

Gün önce
Gued
Gued

tahsin paşanın Mükemmel oyunculuğu

2 gün önce
Ədalət Abbasov
Ədalət Abbasov

Allah seni rahmet eylesin qoca qizil Sultanimiz Amin

2 gün önce
Fəqan Ziyəddinov
Fəqan Ziyəddinov

qızıl değil ULU kardeşim

Gün önce
Derya Yıldız
Derya Yıldız

ALLAH RAZI OLSUN SULTAN ABDÜLHAMİT 🤲🏻

2 gün önce
Skrod Game
Skrod Game

Atatürk'ün halifeliği nasıl yok ettiğini, müminlerle nasıl alay ettiğini, kendisine itaat etmeyenleri nasıl astığını, tesettürünü nasıl yasakladığını, hatta Kuran'ı Türkçe'ye çevirdiğini ve sadece Türkçe oku, bu en kötü insandır dediğini daha fazla göstermek gerekiyordu. Bir ateist, Türkiye'de İslam'ı yıktı, Recep Tayyip Erdoğan'ı kutsadı Yeni-Osmanlıcılık politikasını yeniliyor ve yönetiyor, şimdi en iyi yön bu, Allah ona yardım etsin

2 gün önce
Skrod Game
Skrod Game

@Emirhan - Komiksin, Abdülhamid 2 devletin borçlarının çoğunu kapattı, çok dindar bir insandı, halk için yargılandı Ve Atatürk'ün İslam'a karşı olduğunu bilmiyorum, başörtüsü yasakladı, dinini devletten tamamen çıkardı, ancak yapabildi. farklı yapsaydı, neden başörtüsü yasaklasın ki? Ne fayda, hür bir Batı politikasından yanaydı, çünkü İslam'a karşıydı ve hatta ezanın Türkçeye çevrilmesi bile çok fazlaydı, Müslümanlar zaten bunun ne anlama geldiğini daha önce biliyorlardı ve bilmeyenlere öğretildi, hatta zorladı. Türkçe ezan okumak. Evet, Türk olmamak, Türkiye'de yaşamamak bile, biliyorum ki Türkiye'deki insanlar, yani o günlerde + - olan yaşlılar, her şeyin suçlusu bu devrimciler diyorlar, Atatürk yüzünden devletinizde neler oluyordu? Ve 80-90'da olanlar, Erdoğan sadece sakalını tıraş etmek zorunda kaldı, (kabul etmedi) İslami partisini terfi ettirdi. Bu güzel bir ifade özgürlüğü, neden Batı ideolojisini bu kadar çok taklit ediyorsunuz, ifade özgürlüğü bile yok, kadın hakları için bile özgürlük yok, İslam'da bir kadın neden kendini meraklı gözlerden korumak için başörtüsü takıyor, çünkü çok fazla tecavüzcü var ve başkaları, tecavüzcü Batı tarzında giyinmiş bir kıza bakacak (bugünkü standartlarda bile değil, ama o günlerde) yine de Batı tarzında giyinmiş bir kız isteyecek, değil mi? Eh, genel olarak, Türkiye'de kaç kişinin Atatürk'le ilgili olduğunu merak ediyorum, birçok kişinin ona saygı duyduğunu biliyorum, çünkü Atatürk'ün tarihinde ve tanımında koca bir yalan vardı, peki, ben de orada ne kadar dindar insanlar olduğunu, Erdoğan'ın politikasını merak ediyorum. çok havalı, bu çok sınırlı değil, çünkü dünya artık böyle ve aynı zamanda bazı ilkeler var ve insan prensipleri ve duyguları olan bir varlık ama şu anda herkes bunu unutmuş.

Gün önce
Emirhan -
Emirhan -

Aptal herif Türkçeye halk anlasın diye cevrildi ve Atatürk bizzat ilgilendi. Ezanların türkçe okunmasını İsmet İnönü Atatürk öldükten sonra uyguladı. Dediğim gibi rahatsızsan Türkçe yerine git YArapça öğren

Gün önce
Emirhan -
Emirhan -

Aptal koyun. O Tayyipin dolarcıklarını sayıp altın kaplama kanatlarını yesin. Ormana gelince yak izle seyret Müteahhite gelince yap işlet devret Vatandaşa gelince nankörlük etme şükret Atatürkün kurduğu TÜRKİYEMDEN rahatsızsan hemen şimdi kutsal dediğin pislik (Y)Arrabistana gidebilirsin. Hemen şimdi al biletini (Y)Arrabistana git burada kalma. 2023te Mansur Yavaş bommba gibi oturacak. Zaten kazanma şansınız yok artık. 2018deki oylara bak. Enflasyon ekonomi Z kuşağı hep beraber bu sene yıkacak sizi o koltuğunuzdan.

Gün önce
İsimsiz Kişi
İsimsiz Kişi

Dizi 128. Bölümden sonra başa mı sardi birinin ağzından mu anlatmaya başladı ne oldu ben izleyemedim o yüzden soruyorum yani bölümleri parça parça izledim ama olayı çözemedim.

2 gün önce
unick2011
unick2011

Yani simdi Abdulhamid sürgüne gönderilmedimi?? BU NE HADSIZLIK, BU NE SAYGISIZLIK - TARIHI NEDEN SAPTIRYORLAR???

2 gün önce
Kadriye Civelek
Kadriye Civelek

"El-Muzaffer daima" CENNET MEKAN ABDÜLHAMİD HAN ....

2 gün önce
Nasiruddin Md zain
Nasiruddin Md zain

Allahumma Solli A'la Sayyidina Muhammad

2 gün önce
Serkan Karabeyoglu
Serkan Karabeyoglu

^^TRT ^^ Es Film Setinde Çalişan Yayın Ve Yapımda Emeği GeçenLere Sonsuz Teşekkürler ! ^^Yunus Emre ve Abdulhamid Han ^^ Gibi Yayınları Biz Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlarına Kazandirdiğiniz İçin Teşekkürler ! Bizler Garip Bir Dönemde Geldik Dünyaya ne Bir Peygamber Gördük Nede Bir Padişah ! O Yüzden Bu Garip Dönemin Kiymetini Bilmemiz Temennisiyle ! Buradan Tüm Ümmeti Muhammed e Heybelerimizi Sevaplar İle Doldurmamiz Temennisiyle ! Yarin İlahi Huzurda Yine Efendimiz (s.a.v) Sancaği Altinda Toplanmamiz Temennisiyle !

2 gün önce
Tarz
Tarz

Bölümün son bölümünde bile Atatürk'e gönderme yaptınız ya bravo aq asdqşweqwe

2 gün önce
Adiba Jannat
Adiba Jannat

I'm from Bangladesh guys...I'm in the 78 episode n watching it with Bangla subtitles It’s the bestttttttttt 🥺♥️🇧🇩🇹🇷

2 gün önce
Ali DuBl3d
Ali DuBl3d

47:00 muzik ??????

2 gün önce
Smart Brain
Smart Brain

Burdaki yorum yapan hesapların çoğu bot. Küffar dersine iyi çalışıyor. Bunun hesabını elbet birgün soracaz

2 gün önce
aischog
aischog

1:57:38

3 gün önce
Emine Nuri Fatih Demir
Emine Nuri Fatih Demir

1:51:05 sebep

3 gün önce
Reglan Kahrimanov
Reglan Kahrimanov

Великий АбдулХамид

3 gün önce
Esmagül Kılıç
Esmagül Kılıç

🌹🌹🌹

3 gün önce
Maharvi 72
Maharvi 72

May Allah SWT have Sultan Abdul Hamid Han in his rahmah May Allah grant him Jannah . Thanks Trt for this tremendous series

3 gün önce
MD UMAR FAROOQUE
MD UMAR FAROOQUE

Please Urdu dubbed this series 😭😭😭😭😭😭😭

3 gün önce
MD UMAR FAROOQUE
MD UMAR FAROOQUE

@Adiba Jannat Can you find all episodes in urdu dubbed

2 gün önce
Adiba Jannat
Adiba Jannat

Are you kidding? Check the playlist on this channel!

2 gün önce
MD UMAR FAROOQUE
MD UMAR FAROOQUE

@Adiba Jannat Only 1 Episode is Urdu dubbed let's get search

2 gün önce
Adiba Jannat
Adiba Jannat

@MD UMAR FAROOQUE https://youtu.be/jB7UAlnkurI

2 gün önce
MD UMAR FAROOQUE
MD UMAR FAROOQUE

It's not Urdu dubbed it's Urdu subtitles

2 gün önce
Сафо Асан уулу
Сафо Асан уулу

Hakla çarpan kalpler sizinledir Abdulhamid han hazretleri!!!

3 gün önce
Faruk
Faruk

1:31:40 Şimdi bir çok insan Cumhuriyeti kuranların Sultanın kurduğu okullarda okuyup bu mertebeye geldiğini bilmeden Abdulhamit düşmanlığı yapıyor.

3 gün önce
Enver BALTACI
Enver BALTACI

Hey maşallah emeğinize sağlık. Sultan Abdülhamid han Allah’dan rahmet diliyorum. Tüm şehitlerimizin mekanı cennet olsun inşallah.

3 gün önce
Seyirgah
Seyirgah

Aaaaahh ah, ah ki ne ah...

3 gün önce
Gökdeniz Yıldırım
Gökdeniz Yıldırım

MEKANIN CENNETİ ALA OLSUN ATAM SULTAN ABDULHAMİD HAN EL MUZAFFER DAİMA.🤲❤

3 gün önce
Yahya GÜLER
Yahya GÜLER

keşke bitmeseydi :(

3 gün önce
Hadi putra
Hadi putra

Someone tell me why Tahsin Pasha touch a dog?

3 gün önce
mesut akbulut
mesut akbulut

Seni asla unutmayacağız abdulhamid hanım. Allah komşu eyler insalalh bizi.

3 gün önce
mesut akbulut
mesut akbulut

Ağlayarak izliyorum 😫

3 gün önce
İpMan
İpMan

Filmin bitmesine çok üzüldüm. ALLAH c.c Cennet mekan Abdulhamid Han dan ve diğer osmanlı patişahlarından razı olsun. Bizleride onların yolundan gitmek nasip etsin. Amin

3 gün önce
Nilufar Kasimova
Nilufar Kasimova

Ruhun sad olsun koca sultan

3 gün önce
Orhan Kurban
Orhan Kurban

Son bölümleri izlemeye dayanamadım ilerletip izledim bunca çaba millet için iken niye bu kadar çileyi çekmesine millet izin verdi.Allah rahmet eylesin kalbimizdesin her daim

3 gün önce
hakan_06
hakan_06

Rabbim mekanını cennet eylesin....

3 gün önce
Muhammed Fatih DALBUDAK
Muhammed Fatih DALBUDAK

Sen gittin!.. Senle beraber gitti Filistin!.. Medine'i Münevvere de gitti... Mekke'i Mukerreme de... Koskoca Osmanlı gitti Sultanım!.. 😢😥😢

4 gün önce
Tuncer Dagdelen
Tuncer Dagdelen

Neden bitirmek zorunda bu dizi anlamadim devam etmesi icin jersey yapardim

4 gün önce
Tuncer Dagdelen
Tuncer Dagdelen

Cok cok üzüldüm bu bizim icin bir diziden ibaret degil tüm gecmislerimizi ve sehitlerimizi anlatiyor bize yol gösteriyordu bizleri aydinlatiyordu bi dizinin sponsor dizisi degil TOPLUMUMUZUN KÜLTÜR DIZISI olarak devam etmeliydi malesef canimiz yandi MEKAN CENNET HAKANLAR HAKANI SULTAN ADÜLHAMIT HAN MEKANLARINIZ CENNET OLUR ISSALLAH emegi gecenlere cani gönülden Tessekkürler

4 gün önce
İnci Karabulut
İnci Karabulut

Çok güzel Bir dizi idi izlerken hep hüzünlendim ve çok üzüldüm Cennet mekânı Abdülhamid han a yapılan ihanetler ve Osmanlıyı atakta tutan yegâne Bir çınar kuruluşunu yapan Osmanlı devleti Ali'ye hep ayakta tutan gecesini gündüz zunekatan ulu büyük Sultan

4 gün önce
albert boher
albert boher

رحم الله السلطان عبد الحميد الثاني وأدخله الجنة ، وتبا لكل الخونة

4 gün önce
Pikachu
Pikachu

Çöpe giden vergilerimizi izler gibi oldum.

4 gün önce
ülkelerin yabancı paraları
ülkelerin yabancı paraları

Koça sultan seni unutmayacaz unuturmayacaz

4 gün önce
Ekrem Snr
Ekrem Snr

SULTAN ABDÜLHAMİD HAN EL MUZAFFER DAİMA NE UNUTTUK NE UNTUCAZ VATANIMIZA YAPTIKLARIN İÇİN ALLAH SENDEN BİN KERE RAZI OLSUN YAPTIGIB ESERLER DAİMA VATANA EMANETTİR MEKANIN CENNET OLSUN SULTANIM

4 gün önce
YAVUZ ÖNER
YAVUZ ÖNER

Allah razı olsun sizlerden böyle müthiş bir dizi yaptığınız için, ecdada saygı sevgi aşılayan gerçek tarihe en yakın şekliyle islama uygun kıyafet yaşayış tarzını yansıttığınız için bu dizi sektörü öyle şeytani bir yapının elindeydi ki istedikleri gibi anlatıyor yazıyor beyinlere işliyorladı gerçi hala öyle diziler çoğunlukta ama yinede böyle dizileri bizlerle buluşturduğunuz için çok teşekkür ederim tekrar Allah razı olsun Abdülhamid Han Hz ruhu şad olsun.EyvAllah

4 gün önce
TARİH DİZİLERİ
TARİH DİZİLERİ

Aradan kaç hafta geçti ama hala unutmadık unutmucaz hünkârım

4 gün önce
Reklam Tv
Reklam Tv

154 bölümünü 7 kez izliyorum

Gün önce
Sariye Eryağcı
Sariye Eryağcı

Canım dedem yine yeniden senin zihniyetinin bizim nesillerimizde hayat bulması en büyük duamiz.Mekanin cennet olsun.şefaatin nasib olsun bizlerede.ruhuna fatiha

4 gün önce
Abdool Carrim
Abdool Carrim

Why you are so lazy Put English subtitles pleaee

4 gün önce
Lynch Edit
Lynch Edit

Allah Rahmet Eylesın Sultanım 🇹🇷

4 gün önce
Ali Alp
Ali Alp

güzel propaganda dur tahmin edeyim abdulhamit de recep tayyip erdoğan oluyor dimi asgföomlsaglösagölagölsagölsagölsaflşsaflöascöla

4 gün önce
Abdulhamid Han
Abdulhamid Han

Git Başka Yerde Kudur.

2 gün önce
Lynch Edit
Lynch Edit

Rte ile kıyaslamak bile saçma kardeşim

4 gün önce
kahraman cakir
kahraman cakir

Allah sizden razı olsun

4 gün önce
kahraman cakir
kahraman cakir

😭😭😭😭😭😭😭😿😿😿😭😭😭😭😭😭😿😿😿😭😭😭😭😭😭😿😿😿

4 gün önce
İbrahim Kılıç
İbrahim Kılıç

Emegi geçen herkezden Allah bin kez razı olsun sağolun varolun. Ruhun şad olsun cennet mekan gök sultan.

4 gün önce
Hüzün çiçeği
Hüzün çiçeği

böyle bitmemeliydi. onu tahhtan indiren hainlerde yer almalıydı filmde. ona ha'l fetvası veren Elmalılıyı da bilmeliydi bilmeyenler. onun için şiirlerinde baykuş diyen ve ayran içiyor diye gerici diyen Mehmet Akif de bilinmeli

4 gün önce
самые интиресные моды
самые интиресные моды

🇦🇿🇦🇿🇦🇿🇦🇿

4 gün önce
shazad hussain
shazad hussain

Cennet Mekam Hunkarim Hazretleri ❤️❤️❤️

4 gün önce
shazad hussain
shazad hussain

El Muzaffer Daima ❤️❤️❤️

4 gün önce
Mahmut Terdi
Mahmut Terdi

Koca Sultan inşallah seninle ölen seninle dirilenlerden oluruz

4 gün önce
yakup candan
yakup candan

Cuma günlerimiz yetim kaldı. Şimdi biz ne izleyeceğiz Allah'ım. Allah tüm padişahlarimiza rahmet etsin Atam Osmanlı, sizleri çok seviyoruz ve gurur duyuyoruz .

4 gün önce
Ali Osman Kurt
Ali Osman Kurt

TRT vizyonlarının muhteşem eserlerinden birini daha bizimle nihayete erdirdi, nicelerini daha görebilmek ümidiyle.

4 gün önce
Fdnc Krm
Fdnc Krm

Evet

4 gün önce
Halit Yilmaz
Halit Yilmaz

Eger Kanuni Sultan suleyman aldulhamitin doneminde sultan olsa idi en fazla onun kadar sultanlik eder idi. Eger Abdulhamit han Kanuni Sultan Suleymanin doneminde sultanlik etse idi en az onun kasar sultanlik eder idi ....

4 gün önce
Tural Baxsiyev
Tural Baxsiyev

Allah razi olsun sizlerden 🇦🇿♥️🇹🇷

4 gün önce
Cemal Erkoç
Cemal Erkoç

Mükemmel bir final oldu. Yıllardır emeği geçen herkese teşekkürler. Ama Abdülhamit’in tahtan indirilme sahnesi olsa çok daha iyi olurdu.

4 gün önce
ding dong
ding dong

26 kişinin katilini bağışlamak dahilik değil ilkesizliktir, hukuksuzluktur, hakkaniyetsizliktir.

4 gün önce
S
S

Merhamet etmeyene merhamet olunmaz. Abdülhamid onlati basgışladıği halde bugün ona insanları öldürüyordu, asıyordu deyip kızil sultan diyorlar. Ama onun merhametine bakin bir de. Ayrica o insanlari bagislamasinin da var bir sebebi

4 gün önce
KANIMIZ OSMANLI
KANIMIZ OSMANLI

O kişini kendine çalışdırdı belki daha 100 lerce insanın hayatını kurtardı efendi bunu düşünün.O kişi yine suikasta yeltenip daha çok insan öldüre bilirdi.

4 gün önce
Ayub Khattak
Ayub Khattak

May Allah give our hero a high place in Paradise. Who ruled for 600 years. No one dared to oppress Muslims. Today Tayyab Erdogan and Imran Khan are following in their footsteps. May Allah succeed. Amen 🇵🇰❤️🇹🇷

4 gün önce
Hasan Aykut
Hasan Aykut

Keşke hiç ölmese

4 gün önce

Sonraki

Kuruluş Osman 64. Bölüm (Sezon Finali)

2:21:27

Kuruluş Osman 64. Bölüm (Sezon Finali)

Kuruluş Osman

görünümler 2 Mn

Sultan II. Abdülhamid Han'ı anlamak (1)

1:28:39

Sultan II. Abdülhamid Han'ı anlamak (1)

Üstad Kadir Mısıroğlu Resmî Youtube Sayfasıdır !..

görünümler 161 B

Oh no Oh no Oh no no no 😂 #shorts

0:18

Oh no Oh no Oh no no no 😂 #shorts

LankyBox

görünümler 47 Mn

36 Osmanlı Padişahı Belgeseli - Tüm Bölümler TEK PARÇA

1:54:04

Damdaki Kız - Güldür Güldür Show 270.Bölüm

24:09

Damdaki Kız - Güldür Güldür Show 270.Bölüm

Güldür Güldür

görünümler 4 Mn

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. Bölüm - Sezon Finali

2:04:57

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. Bölüm - Sezon Finali

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

görünümler 5 Mn

6 обещаний АЛЛАХА

9:31

6 обещаний АЛЛАХА

Ansar Media

görünümler 262 B

Osmanlı Tarihi - Abdulhamit Han

50:44

Osmanlı Tarihi - Abdulhamit Han

Osmanlı Tarihi

görünümler 1 Mn

Payitaht Abdülhamid 2. Bölüm (HD)

2:28:40

Payitaht Abdülhamid 2. Bölüm (HD)

Payitaht Abdülhamid

görünümler 1 Mn

Oh no Oh no Oh no no no 😂 #shorts

0:18

Oh no Oh no Oh no no no 😂 #shorts

LankyBox

görünümler 47 Mn

Kendimi Feda Ettim! 365 Gün'ü İzledim

8:59

Kendimi Feda Ettim! 365 Gün'ü İzledim

Filme Gitmeden Önce

görünümler 241 B

Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Haziran 2021 Salı

2:13:40

Müge Anlı ile Tatlı Sert 22 Haziran 2021 Salı

Müge Anlı ile Tatlı Sert

görünümler 960 B

Gönder Gelsin

2:48

Gönder Gelsin

Hande Ünsal - Topic

görünümler 187 B